«هانگبو»؛ مردی که دوبار برد ایران را چشیده است!

«هانگبو»؛ مردی که دوبار برد ایران را چشیده است!
ژاو هونگبو سرمربی 50 ساله تیم ملی چین است که دنبال تحقق رویای بزرگی است.

«هانگبو»؛ مردی که دوبار برد ایران را چشیده است!

ژاو هونگبو سرمربی 50 ساله تیم ملی چین است که دنبال تحقق رویای بزرگی است.
«هانگبو»؛ مردی که دوبار برد ایران را چشیده است!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author