نیمکت نشینی هوملس در جدال با هرتا

نیمکت نشینی هوملس در جدال با هرتا
در جدال بایرن برابر هرتابرلین، مت هوملس بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد اما ژروم بواتنگ به بازی گرفته خواهد شد.

نیمکت نشینی هوملس در جدال با هرتا

در جدال بایرن برابر هرتابرلین، مت هوملس بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد اما ژروم بواتنگ به بازی گرفته خواهد شد.
نیمکت نشینی هوملس در جدال با هرتا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author