نیاز ۸۰۰ پل بزرگ در شبکه راه های کشور به تعمیرات اضطراری

نیاز ۸۰۰ پل بزرگ در شبکه راه های کشور به تعمیرات اضطراری
مدیرکل دفتر ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با تاکید بر اینکه «حال ابنیه فنی خوب نیست» گفت: حدود ۸۰۰ پل بزرگ در راه های شریانی و روستایی به تعمیر اضطراری نیاز دارند.
۲۰:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


نیاز ۸۰۰ پل بزرگ در شبکه راه های کشور به تعمیرات اضطراری

مدیرکل دفتر ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با تاکید بر اینکه «حال ابنیه فنی خوب نیست» گفت: حدود ۸۰۰ پل بزرگ در راه های شریانی و روستایی به تعمیر اضطراری نیاز دارند.
۲۰:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


نیاز ۸۰۰ پل بزرگ در شبکه راه های کشور به تعمیرات اضطراری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author