نقش مدارس در تربیت فرزندان

نقش مدارس در تربیت فرزندان
والدین دانش آموزان به دلیل مشکلات کاری فقط تمایل دارند فرزندان خوب داشته باشند ولی تربیت فرزندان را تنها به مدارس واگذار می کنند.
۱۴:۰۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


نقش مدارس در تربیت فرزندان

والدین دانش آموزان به دلیل مشکلات کاری فقط تمایل دارند فرزندان خوب داشته باشند ولی تربیت فرزندان را تنها به مدارس واگذار می کنند.
۱۴:۰۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


نقش مدارس در تربیت فرزندان

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author