نفت – سایپا؛ جدال قدبلندها

نفت – سایپا؛ جدال قدبلندها
علی دایی این هفته برابر مربی ای قرار خواهد گرفت که روزگاری دوران اوج ملی خود را در کنارش سپری می کرد.

نفت – سایپا؛ جدال قدبلندها

علی دایی این هفته برابر مربی ای قرار خواهد گرفت که روزگاری دوران اوج ملی خود را در کنارش سپری می کرد.
نفت – سایپا؛ جدال قدبلندها

label, , , , , , , , , , ,

About the author