نفتکش های ایرانی به زودی وارد آب های بین المللی می شوند

نفتکش های ایرانی به زودی وارد آب های بین المللی می شوند
مدیربازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران از نهایی شدن مذاکره با شرکت های غربی برای ورود نفتکش های ایرانی به بازارهای بین المللی در آینده بسیار نزدیک خبر داد.
۱۲:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


نفتکش های ایرانی به زودی وارد آب های بین المللی می شوند

مدیربازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران از نهایی شدن مذاکره با شرکت های غربی برای ورود نفتکش های ایرانی به بازارهای بین المللی در آینده بسیار نزدیک خبر داد.
۱۲:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


نفتکش های ایرانی به زودی وارد آب های بین المللی می شوند

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author