نسبت به سال قهرمانی/ امتیازات استقلال خوزستان نصف شد!

نسبت به سال قهرمانی/ امتیازات استقلال خوزستان نصف شد!
استقلال خوزستان از نظر نتیجه نتوانسته تا کنون در جدول حضور داشته باشد و عملکرد ضعیف خط دفاعی در این فصل بسیار در این مورد تاثیر گذار است.

نسبت به سال قهرمانی/ امتیازات استقلال خوزستان نصف شد!

استقلال خوزستان از نظر نتیجه نتوانسته تا کنون در جدول حضور داشته باشد و عملکرد ضعیف خط دفاعی در این فصل بسیار در این مورد تاثیر گذار است.
نسبت به سال قهرمانی/ امتیازات استقلال خوزستان نصف شد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author