ندیم امیری، پدیده جدید فوتبال آلمان/ جواهر هوفنهایم از افغانستان می آید

ندیم امیری، پدیده جدید فوتبال آلمان/ جواهر هوفنهایم از افغانستان می آید
از زمان حضور یولیان ناگلزمن به عنوان سرمربی هوفنهایم، چند بازیکنان جوان به ترکیب این تیم اضافه شدند که شاخص ترین آنها، ندیم امیری است.

ندیم امیری، پدیده جدید فوتبال آلمان/ جواهر هوفنهایم از افغانستان می آید

از زمان حضور یولیان ناگلزمن به عنوان سرمربی هوفنهایم، چند بازیکنان جوان به ترکیب این تیم اضافه شدند که شاخص ترین آنها، ندیم امیری است.
ندیم امیری، پدیده جدید فوتبال آلمان/ جواهر هوفنهایم از افغانستان می آید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author