ناکامی داعش در انفجار مرقد صحابی پیامبر(ص)

ناکامی داعش در انفجار مرقد صحابی پیامبر(ص)
فرمانده پلیس حومه کرکوک عراق، امروز شنبه، از شکست اقدام داعشی ها برای منفجر کردن مرقد جابر انصاری یکی از صحابه رسول اکرم (ص) در جنوب کرکوک خبر داد.
۲۰:۵۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


ناکامی داعش در انفجار مرقد صحابی پیامبر(ص)

فرمانده پلیس حومه کرکوک عراق، امروز شنبه، از شکست اقدام داعشی ها برای منفجر کردن مرقد جابر انصاری یکی از صحابه رسول اکرم (ص) در جنوب کرکوک خبر داد.
۲۰:۵۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


ناکامی داعش در انفجار مرقد صحابی پیامبر(ص)

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author