ناکامی آرسنال در جذب مسوت اوزیل جدید

ناکامی آرسنال در جذب مسوت اوزیل جدید
آرسنال برای جذب ستاره 16 ساله سودی که لقب مسوت اوزیل جدید را به خود گرفته است ناکام ماند.

ناکامی آرسنال در جذب مسوت اوزیل جدید

آرسنال برای جذب ستاره 16 ساله سودی که لقب مسوت اوزیل جدید را به خود گرفته است ناکام ماند.
ناکامی آرسنال در جذب مسوت اوزیل جدید

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author