نام های عجیب خط خورده/ هشت ملی پوش جامانده از تیم ملی

نام های عجیب خط خورده/ هشت ملی پوش جامانده از تیم ملی
پس از حضور بازیکنان در تمرین تیم ملی، نام های نهایی لیست مورد نظر کی روش مشخص شدند و در این میان 8 بازیکن از ادامه حضور در اردوی تیم ملی بازماندند.

نام های عجیب خط خورده/ هشت ملی پوش جامانده از تیم ملی

پس از حضور بازیکنان در تمرین تیم ملی، نام های نهایی لیست مورد نظر کی روش مشخص شدند و در این میان 8 بازیکن از ادامه حضور در اردوی تیم ملی بازماندند.
نام های عجیب خط خورده/ هشت ملی پوش جامانده از تیم ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author