نامه کی روش به مهدی تاج و نگرانی مردم در آستانه بازی ایران و قطر

نامه کی روش به مهدی تاج و نگرانی مردم در آستانه بازی ایران و قطر
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران را ترک کرد و به مرخصی 6 هفته ای رفت.

نامه کی روش به مهدی تاج و نگرانی مردم در آستانه بازی ایران و قطر

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران را ترک کرد و به مرخصی 6 هفته ای رفت.
نامه کی روش به مهدی تاج و نگرانی مردم در آستانه بازی ایران و قطر

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author