نارضایتی مردم آمریکا از نوسانات درآمد

نارضایتی مردم آمریکا از نوسانات درآمد
بر اساس تحقیق بانک مرکزی آمریکا ،از هر دو آمریکایی یک نفر برای پرداخت هزینه های پیش بینی نشده زندگی با مشکل مواجه است.
۱۳:۳۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


نارضایتی مردم آمریکا از نوسانات درآمد

بر اساس تحقیق بانک مرکزی آمریکا ،از هر دو آمریکایی یک نفر برای پرداخت هزینه های پیش بینی نشده زندگی با مشکل مواجه است.
۱۳:۳۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


نارضایتی مردم آمریکا از نوسانات درآمد

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author