ناجی تاج؛ بلند شو و سنگر را حفظ کن

ناجی تاج؛ بلند شو و سنگر را حفظ کن
منصور پورحیدری، اسطوره فوتبال ایران و استقلال خیلی حال مساعدی ندارد.

ناجی تاج؛ بلند شو و سنگر را حفظ کن

منصور پورحیدری، اسطوره فوتبال ایران و استقلال خیلی حال مساعدی ندارد.
ناجی تاج؛ بلند شو و سنگر را حفظ کن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author