مهلت سه روزه به حیدرالعبادی برای معرفی کابینه جدید

مهلت سه روزه به حیدرالعبادی برای معرفی کابینه جدید
مجلس عراق به نخست وزیر این کشور سه روز مهلت داد تا کابینه جدید خود را معرفی کند.
۱۶:۳۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


مهلت سه روزه به حیدرالعبادی برای معرفی کابینه جدید

مجلس عراق به نخست وزیر این کشور سه روز مهلت داد تا کابینه جدید خود را معرفی کند.
۱۶:۳۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


مهلت سه روزه به حیدرالعبادی برای معرفی کابینه جدید

فانتزی

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author