مهاجم لهستان، گل نزن بزرگ یورو (عکس)

مهاجم لهستان، گل نزن بزرگ یورو (عکس)
آرکادیوش میلیک، مهاجم دوم لهستان، در دیدار مقابل سوئیس هم یک موقعیت بسیار عالی را از دست داد تا بیش از هر مهاجم دیگری موقعیت مسلم گلزنی خراب کرده باشد.

مهاجم لهستان، گل نزن بزرگ یورو (عکس)

آرکادیوش میلیک، مهاجم دوم لهستان، در دیدار مقابل سوئیس هم یک موقعیت بسیار عالی را از دست داد تا بیش از هر مهاجم دیگری موقعیت مسلم گلزنی خراب کرده باشد.
مهاجم لهستان، گل نزن بزرگ یورو (عکس)

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author