منصوریان پشت رضایی، برانکو روبروی طارمی؟

منصوریان پشت رضایی، برانکو روبروی طارمی؟
دو مهاجم سرخابی‌ها این روزها تحت فشار هستند.

منصوریان پشت رضایی، برانکو روبروی طارمی؟

دو مهاجم سرخابی‌ها این روزها تحت فشار هستند.
منصوریان پشت رضایی، برانکو روبروی طارمی؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author