مقصودی: چمن باید جای خودش را در زمین پیدا کند/ پاسخ مدیر یادگار به زرد شدن چمن ورزشگاه

مقصودی: چمن باید جای خودش را در زمین پیدا کند/ پاسخ مدیر یادگار به زرد شدن چمن ورزشگاه
مدیرورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز اعلام کرد زردشدن چمن پهن شده در زمین طبیعی است!

مقصودی: چمن باید جای خودش را در زمین پیدا کند/ پاسخ مدیر یادگار به زرد شدن چمن ورزشگاه

مدیرورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز اعلام کرد زردشدن چمن پهن شده در زمین طبیعی است!
مقصودی: چمن باید جای خودش را در زمین پیدا کند/ پاسخ مدیر یادگار به زرد شدن چمن ورزشگاه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author