مقدسی: بابا دیگر چه کسی را می‌خواهید؟ به سلطانی‌فر رای بدهید

مقدسی: بابا دیگر چه کسی را می‌خواهید؟ به سلطانی‌فر رای بدهید
مقدسی از نمایندگان خواست با رای دادن به سلطانی‌فر، ورزش کشور را نجات دهند.

مقدسی: بابا دیگر چه کسی را می‌خواهید؟ به سلطانی‌فر رای بدهید

مقدسی از نمایندگان خواست با رای دادن به سلطانی‌فر، ورزش کشور را نجات دهند.
مقدسی: بابا دیگر چه کسی را می‌خواهید؟ به سلطانی‌فر رای بدهید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author