معمای اشکان دژاگه و العربی

معمای اشکان دژاگه و العربی
روزنامه الرایه چاپ دوحه در شماره امروز خود از تصمیم قطعی مدیران العربی  برای حفظ پاونیهو بازیکن برزیلی العربی خبر داد که این خبر در صورت اتفاق معنایی جز جدایی اشکان دژاگه نخواهد داشت.

معمای اشکان دژاگه و العربی

روزنامه الرایه چاپ دوحه در شماره امروز خود از تصمیم قطعی مدیران العربی  برای حفظ پاونیهو بازیکن برزیلی العربی خبر داد که این خبر در صورت اتفاق معنایی جز جدایی اشکان دژاگه نخواهد داشت.
معمای اشکان دژاگه و العربی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author