معجزه داشتن مربی بزرگ یعنی این!

معجزه داشتن مربی بزرگ یعنی این!
تیم ملی ایران بعد از پشت سر گذاشتن کابوس کواچ باری دیگر یک مربی بزرگ روی نیمکت دارد.

معجزه داشتن مربی بزرگ یعنی این!

تیم ملی ایران بعد از پشت سر گذاشتن کابوس کواچ باری دیگر یک مربی بزرگ روی نیمکت دارد.
معجزه داشتن مربی بزرگ یعنی این!

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author