مضرات مصرف سیگار

مضرات مصرف سیگار
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سیگار هر ۸ ثانیه جان یک انسان را می گیرد.
۱۸:۱۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


مضرات مصرف سیگار

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سیگار هر ۸ ثانیه جان یک انسان را می گیرد.
۱۸:۱۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


مضرات مصرف سیگار

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , ,

About the author