مصدومیت مگویان در تمرین استقلال

مصدومیت مگویان در تمرین استقلال
مدافع استقلال در اواخر تمرین امروز تیمش مصدوم شد.

مصدومیت مگویان در تمرین استقلال

مدافع استقلال در اواخر تمرین امروز تیمش مصدوم شد.
مصدومیت مگویان در تمرین استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author