مصدومیت ده روسی و ادامه بحران در ایتالیا

مصدومیت ده روسی و ادامه بحران در ایتالیا
یکی دیگر از هافبک های کلیدی تیم ملی ایتالیا نیز دچار مصدومیت شده است.

مصدومیت ده روسی و ادامه بحران در ایتالیا

یکی دیگر از هافبک های کلیدی تیم ملی ایتالیا نیز دچار مصدومیت شده است.
مصدومیت ده روسی و ادامه بحران در ایتالیا

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author