مشکل تازه برای پولادی؛ او نمی تواند به آلمان برود؟

مشکل تازه برای پولادی؛ او نمی تواند به آلمان برود؟
مهرداد پولادی این روزها با مشکلاتی روبروست.

مشکل تازه برای پولادی؛ او نمی تواند به آلمان برود؟

مهرداد پولادی این روزها با مشکلاتی روبروست.
مشکل تازه برای پولادی؛ او نمی تواند به آلمان برود؟

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author