مشت اول به صورت بوکس بانوان!

مشت اول به صورت بوکس بانوان!
‌روزنامه خبرورزشی نوشت: راه‌اندازی بوکس بانوان همچنان چشم به راه مجوز است. با اینکه وزیر ورزش در دیدار با رئیس جهانی با راه‌اندازی بوکس بانوان موافقت کرده بود اما وزارتخانه هنوز جواب شفافی در این زمینه نداده است.

مشت اول به صورت بوکس بانوان!

‌روزنامه خبرورزشی نوشت: راه‌اندازی بوکس بانوان همچنان چشم به راه مجوز است. با اینکه وزیر ورزش در دیدار با رئیس جهانی با راه‌اندازی بوکس بانوان موافقت کرده بود اما وزارتخانه هنوز جواب شفافی در این زمینه نداده است.
مشت اول به صورت بوکس بانوان!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author