مسی: نیمار یک شخصیت فوق العاده است

مسی: نیمار یک شخصیت فوق العاده است
در فیلم مستندی که در وبسایت نیمار منتشر شده، مسی به تمجید از یان فوق ستاره برزیلی پرداخته است.

مسی: نیمار یک شخصیت فوق العاده است

در فیلم مستندی که در وبسایت نیمار منتشر شده، مسی به تمجید از یان فوق ستاره برزیلی پرداخته است.
مسی: نیمار یک شخصیت فوق العاده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author