مستند آمریکایی با موضوع نقض حقوق بشر درعربستان

مستند آمریکایی با موضوع نقض حقوق بشر درعربستان
یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا فیلمی مستند از نقض حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان و چگونگی شستشوی مغزی جوانان و گسترش اندیشه وهابیت و فتنه افکنی‌های طائفه‌ای وهابی‌ها پخش کرد.
۲۱:۵۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


مستند آمریکایی با موضوع نقض حقوق بشر درعربستان

یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا فیلمی مستند از نقض حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان و چگونگی شستشوی مغزی جوانان و گسترش اندیشه وهابیت و فتنه افکنی‌های طائفه‌ای وهابی‌ها پخش کرد.
۲۱:۵۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


مستند آمریکایی با موضوع نقض حقوق بشر درعربستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author