مسئولان گسترش فولاد این بار موافقت می کنند؟/ بنیان دیزل میزبان تراکتوری ها خواهد شد؟

مسئولان گسترش فولاد این بار موافقت می کنند؟/ بنیان دیزل میزبان تراکتوری ها خواهد شد؟
پس از آغاز عملیات ترمیم ورزشگاه یادگار امام، تراکتوری ها رقابت های هفته های اول  لیگ شانزدهم را باید در زمینی غیر از یادگار امام به میدان بروند، این در حالیست که گسترش فولادی ها هنوز اظهارنظر صریحی در این باره نداشته اند.

مسئولان گسترش فولاد این بار موافقت می کنند؟/ بنیان دیزل میزبان تراکتوری ها خواهد شد؟

پس از آغاز عملیات ترمیم ورزشگاه یادگار امام، تراکتوری ها رقابت های هفته های اول  لیگ شانزدهم را باید در زمینی غیر از یادگار امام به میدان بروند، این در حالیست که گسترش فولادی ها هنوز اظهارنظر صریحی در این باره نداشته اند.
مسئولان گسترش فولاد این بار موافقت می کنند؟/ بنیان دیزل میزبان تراکتوری ها خواهد شد؟

خرید vpn گوشی

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author