مسئله اول کشور ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است

مسئله اول کشور ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است
رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم آذربایجان غربی از ارومیه به عنوان نگین آذربایجان یاد و تاکید کرد: مسئله اول کشور ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


مسئله اول کشور ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است

رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم آذربایجان غربی از ارومیه به عنوان نگین آذربایجان یاد و تاکید کرد: مسئله اول کشور ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


مسئله اول کشور ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author