مربی جدید استقلال، یک بازیکن است!

مربی جدید استقلال، یک بازیکن است!
خسرو حیدری این روزها نقشی فراتر از یک بازیکن در استقلال دارد.

مربی جدید استقلال، یک بازیکن است!

خسرو حیدری این روزها نقشی فراتر از یک بازیکن در استقلال دارد.
مربی جدید استقلال، یک بازیکن است!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author