مخالفت آرسنال با حضور بازیکنش در المپیک

مخالفت آرسنال با حضور بازیکنش در المپیک
آرسن ونگر نظرش را درباره حضور بازیکن جوان اهل نیجریه اش در المپیک تابستانی تغییر داده است.

مخالفت آرسنال با حضور بازیکنش در المپیک

آرسن ونگر نظرش را درباره حضور بازیکن جوان اهل نیجریه اش در المپیک تابستانی تغییر داده است.
مخالفت آرسنال با حضور بازیکنش در المپیک

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author