محمد بنا: کی‌روش برای زمین و زمان تعیین تکلیف می‌کند اما من حق ندارم کمبودها را بگویم!

محمد بنا: کی‌روش برای زمین و زمان تعیین تکلیف می‌کند اما من حق ندارم کمبودها را بگویم!
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به منتقدانش پای کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال را هم وسط کشید.

محمد بنا: کی‌روش برای زمین و زمان تعیین تکلیف می‌کند اما من حق ندارم کمبودها را بگویم!

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به منتقدانش پای کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال را هم وسط کشید.
محمد بنا: کی‌روش برای زمین و زمان تعیین تکلیف می‌کند اما من حق ندارم کمبودها را بگویم!

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author