محمدی:باید ناکامی در انتخابی را جبران کنم

محمدی:باید ناکامی در انتخابی را جبران کنم
دارنده مدالهای نقره و برنز جهان با بیان این که مصدومیت پایش بسیار بهتر از قبل شده است، گفت: با موفقیت در جا‌م جها‌نی ناکامی در انتخابی تیم ‌ملی را جبران می‌کنم.

محمدی:باید ناکامی در انتخابی را جبران کنم

دارنده مدالهای نقره و برنز جهان با بیان این که مصدومیت پایش بسیار بهتر از قبل شده است، گفت: با موفقیت در جا‌م جها‌نی ناکامی در انتخابی تیم ‌ملی را جبران می‌کنم.
محمدی:باید ناکامی در انتخابی را جبران کنم

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author