محسنی اژه‌ای: کشف ۳۸۹۲ کیلو موادمخدر در شهریور

محسنی اژه‌ای: کشف ۳۸۹۲ کیلو موادمخدر در شهریور
سخنگوی قوه قضائیه از کشف ۳ هزار و ۸۹۲ کیلوگرم مواد مخدر در شهریور خبر داد.
۱۷:۰۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


محسنی اژه‌ای: کشف ۳۸۹۲ کیلو موادمخدر در شهریور

سخنگوی قوه قضائیه از کشف ۳ هزار و ۸۹۲ کیلوگرم مواد مخدر در شهریور خبر داد.
۱۷:۰۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


محسنی اژه‌ای: کشف ۳۸۹۲ کیلو موادمخدر در شهریور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author