محرومیت یک جلسه ای دیوید مویس

محرومیت یک جلسه ای دیوید مویس
دیوید مویس، سرمربی باتجربه ساندرلند از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس یک جلسه محروم شد.

محرومیت یک جلسه ای دیوید مویس

دیوید مویس، سرمربی باتجربه ساندرلند از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس یک جلسه محروم شد.
محرومیت یک جلسه ای دیوید مویس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author