مجور بازی شهرداری ارومیه گرفته شد

مجور بازی شهرداری ارومیه گرفته شد
کارت بازی بازیکنان تیم والیبال شهرداری ارومیه به دلیل بدهی این باشگاه توسط فدراسیون گرفته شد.

مجور بازی شهرداری ارومیه گرفته شد

کارت بازی بازیکنان تیم والیبال شهرداری ارومیه به دلیل بدهی این باشگاه توسط فدراسیون گرفته شد.
مجور بازی شهرداری ارومیه گرفته شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author