مترو در کره جنوبی فرو ریخت ؛ ۱۲ تن کشته و زخمی شدند

مترو در کره جنوبی فرو ریخت ؛ ۱۲ تن کشته و زخمی شدند
بر اثر فرور ریختن بخشی از یک ایستگاه در حال احداث مترو در شمال کره جنوبی ۱۲ تن کشته و زخمی شدند.
۰۹:۳۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


مترو در کره جنوبی فرو ریخت ؛ ۱۲ تن کشته و زخمی شدند

بر اثر فرور ریختن بخشی از یک ایستگاه در حال احداث مترو در شمال کره جنوبی ۱۲ تن کشته و زخمی شدند.
۰۹:۳۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


مترو در کره جنوبی فرو ریخت ؛ ۱۲ تن کشته و زخمی شدند

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author