لابی عربستان قوی تر از عراق/ دادگاه CAS میزبانی را به سعودی ها داد

لابی عربستان قوی تر از عراق/ دادگاه CAS میزبانی را به سعودی ها داد
در شرایطی که دعوای حقوقی میان سران فدراسیون دو کشور غرب آسیا بر سر میزبانی بازی برگشت به اوج خود رسیده بود لابی سعودی ها بهتر عمل کرد و این کشور میزبان بازی برگشت با عراق شد.

لابی عربستان قوی تر از عراق/ دادگاه CAS میزبانی را به سعودی ها داد

در شرایطی که دعوای حقوقی میان سران فدراسیون دو کشور غرب آسیا بر سر میزبانی بازی برگشت به اوج خود رسیده بود لابی سعودی ها بهتر عمل کرد و این کشور میزبان بازی برگشت با عراق شد.
لابی عربستان قوی تر از عراق/ دادگاه CAS میزبانی را به سعودی ها داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author