قوانین جدید کلوپ برای بازیکنان لیورپول

قوانین جدید کلوپ برای بازیکنان لیورپول
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، قوانین جدیدی برای بازیکنان لیورپول در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی وضع کرد و به آنها هشدار داد که انتظار دارد این استاندارد را همیشه حفظ کنند.

قوانین جدید کلوپ برای بازیکنان لیورپول

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، قوانین جدیدی برای بازیکنان لیورپول در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی وضع کرد و به آنها هشدار داد که انتظار دارد این استاندارد را همیشه حفظ کنند.
قوانین جدید کلوپ برای بازیکنان لیورپول

label, , , , , , , , , , , ,

About the author