قلم دوربین، یکشنبه ۲۸ شهریور ۹۵

قلم دوربین، یکشنبه ۲۸ شهریور ۹۵
قلم دوربین، یکشنبه ۲۸ شهریور ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۲۰:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


قلم دوربین، یکشنبه ۲۸ شهریور ۹۵

قلم دوربین، یکشنبه ۲۸ شهریور ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۲۰:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


قلم دوربین، یکشنبه ۲۸ شهریور ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author