قلم دوربین، پنج شنبه ۲۵ شهریور ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه ۲۵ شهریور ۹۵
جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر
۱۹:۲۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


قلم دوربین، پنج شنبه ۲۵ شهریور ۹۵

جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر
۱۹:۲۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


قلم دوربین، پنج شنبه ۲۵ شهریور ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author