قطعی شدن حضور آکادمی کیا در تورنمنت یوهانسون کاپ

قطعی شدن حضور آکادمی کیا در تورنمنت یوهانسون کاپ
با سفر مهدی مهدوی‌کیا به سوئد تورنمنت یوهانسون کاپ ٢٠١٧ قطعی شد.

قطعی شدن حضور آکادمی کیا در تورنمنت یوهانسون کاپ

با سفر مهدی مهدوی‌کیا به سوئد تورنمنت یوهانسون کاپ ٢٠١٧ قطعی شد.
قطعی شدن حضور آکادمی کیا در تورنمنت یوهانسون کاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author