قدیم ها رقابت می کردیم ولی توهین نه

قدیم ها رقابت می کردیم ولی توهین نه
مالکی می گویدقدیم ها آنها حتی از جیب شان برای فوتبال هزینه می کردند.

قدیم ها رقابت می کردیم ولی توهین نه

مالکی می گویدقدیم ها آنها حتی از جیب شان برای فوتبال هزینه می کردند.
قدیم ها رقابت می کردیم ولی توهین نه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author