قدر این خنده هایت را بدان آقای سوشا!

سوشا مکانی این روزها حضوری فعال در تمرینات پرسپولیس دارد و حسابی خندان است.

خبر دانشجویی

روزنامه قانون

label, , , , , , , , ,

About the author