فوتبال هم برد دارد و هم باخت/کیانیان: پاشازاده با قدرت به کار خود ادامه می دهد

فوتبال هم برد دارد و هم باخت/کیانیان: پاشازاده با قدرت به کار خود ادامه می دهد
سایت باشگاه راه آهن نوشت: مهندس پیمان کیانیان مالک باشگاه راه آهن یزدان معتقد است نباید با یک شکست ولو سنگین عملکرد تیمش را قضاوت کرد.

فوتبال هم برد دارد و هم باخت/کیانیان: پاشازاده با قدرت به کار خود ادامه می دهد

سایت باشگاه راه آهن نوشت: مهندس پیمان کیانیان مالک باشگاه راه آهن یزدان معتقد است نباید با یک شکست ولو سنگین عملکرد تیمش را قضاوت کرد.
فوتبال هم برد دارد و هم باخت/کیانیان: پاشازاده با قدرت به کار خود ادامه می دهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author