فواید طرح تعادل بخشی آبهای زیر زمینی

فواید طرح تعادل بخشی آبهای زیر زمینی
با اجرای طرح تعادل بخشی سفره های زیر زمینی ، بیش از یک میلیارد مترمکعب حجم برداشت کنونی آب های زیرزمینی کاهش خواهد یافت . طرحی که نیازمند نگاه حمایتی به کشاورزان است.
۱۳:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


فواید طرح تعادل بخشی آبهای زیر زمینی

با اجرای طرح تعادل بخشی سفره های زیر زمینی ، بیش از یک میلیارد مترمکعب حجم برداشت کنونی آب های زیرزمینی کاهش خواهد یافت . طرحی که نیازمند نگاه حمایتی به کشاورزان است.
۱۳:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


فواید طرح تعادل بخشی آبهای زیر زمینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author