فهرست جدید «ممنوع‌ از آنتن»‌های تلویزیون؛ این بار در بخش ورزش!

فهرست جدید «ممنوع‌ از آنتن»‌های تلویزیون؛ این بار در بخش ورزش!
یک گزارشگر فوتبال، یک مجری، یک گزارشگر اتومبیلرانی و البته یک گزارشگر بسکتبال، این‌روزها دور از آنتن هستند!

فهرست جدید «ممنوع‌ از آنتن»‌های تلویزیون؛ این بار در بخش ورزش!

یک گزارشگر فوتبال، یک مجری، یک گزارشگر اتومبیلرانی و البته یک گزارشگر بسکتبال، این‌روزها دور از آنتن هستند!
فهرست جدید «ممنوع‌ از آنتن»‌های تلویزیون؛ این بار در بخش ورزش!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author