فهرست جدید «ممنوع‌ ازآنتن»‌های تلویزیون؛این بار در بخش ورزش!

فهرست جدید «ممنوع‌ ازآنتن»‌های تلویزیون؛این بار در بخش ورزش!
یک گزارشگر فوتبال ، یک مجری ، یک گزارشگر اتومبیلرانی و البته یک گزارشگر بسکتبال ، این‌روزها دور از آنتن هستند!

فهرست جدید «ممنوع‌ ازآنتن»‌های تلویزیون؛این بار در بخش ورزش!

یک گزارشگر فوتبال ، یک مجری ، یک گزارشگر اتومبیلرانی و البته یک گزارشگر بسکتبال ، این‌روزها دور از آنتن هستند!
فهرست جدید «ممنوع‌ ازآنتن»‌های تلویزیون؛این بار در بخش ورزش!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author