فردوسی‌پور:خدا را شکر در مشهد فوتبال‌ها برگزار می‌شود!

فردوسی‌پور:خدا را شکر در مشهد فوتبال‌ها برگزار می‌شود!
عادل فردوسی پور خدا را شکر کرد که مشهدی‌ها می‌توانند فوتبال را ببینند.

فردوسی‌پور:خدا را شکر در مشهد فوتبال‌ها برگزار می‌شود!

عادل فردوسی پور خدا را شکر کرد که مشهدی‌ها می‌توانند فوتبال را ببینند.
فردوسی‌پور:خدا را شکر در مشهد فوتبال‌ها برگزار می‌شود!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author